• FATF (Financial Action Task Force) tarafından Riskli ülke olarak kamuoyuna duyurulan ülkelerde yahut suç gelirlerinin aklanması, terör ve terörizmin finansmanı bakımından yeterli düzenlemelere sahip olmayan ve bu nedenle Yüksek Risk teşkil eden ülkelerde ikamet eden ya da ilgili ülkelerin vatandaşı olan kişiler veya bu kişilere ait şirketler,
 • Ortaklık yapısı tespit edilemeyen şirketler,
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 8inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartları taşımayanlar,
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik 17(c)’de sayılan taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve terörün finansmanı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hüküm giymemiş olmak,
 • A grubu yetkili olanlar hariç Döviz Büroları,
 • Herhangi bir fiziki adresi bulunmayan, web sitesinden ibaret tabela şirketler,
 • Uluslararası sanction listelerinde yer alan kişi/şirketler ile 6415 sayılı Kanun uyarınca resmi gazetede yayınlanan kişi ve kuruluşlar,
 • Güvenilir kaynaklardan yasadışı faaliyetlere iştirak ettiği ya da söz konusu faaliyetleri nedeniyle hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenilen kişi/şirketler,
 • Servetlerinin ve fonlarının yasal olmayan şekilde kazandığına dair şüphe bulunan kişi ve şirketler,
 • Üçüncü şahıslar adına işlem yapılması talebinde bulunanlar,
 • Ödenmemiş vergi borcu olan kişi/şirketler,
 • Findeks kayıtlarında “Açık Takip Kaydı” bulunan kişi/şirketler,
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis, konkordato ilân etmiş, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olan kişi/şirketler,
 • Yasadışı bahis/kumar oynatılmasına aracılık eden kişi/şirketler.
Paylaş:

EsnekPos, KVKK, Kişisel Verilerin Korunması